معنی کلمه سونوگرافی بارداری به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به تابلو به سونوگرافی in اکتبر 31, 2019

معنی کلمه سونوگرافی بارداری به انگلیسی می شود Pregnancy ultrasound

Leave a Reply