معنی کلمه سونوگرافی بیوفیزیکال به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به تابلو به سونوگرافی in اکتبر 31, 2019

معنی کلمه سونوگرافی بیوفیزیکال به انگلیسی می شود Biophysical ultrasound

Leave a Reply